Algemene voorwaarden De Vet management

De Vet management is gevestigd aan de Meester Janssenweg 17 C, 5106 NA in Dongen en staat als eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 8552313. De Vet management houdt zich bezig met interim- en projectmanagement gericht op de buitenruimte.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn dienstverlening. Ik heb mijn best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Neem dan gerust contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 1 - Begrippen

 • De Vet management: de opdrachtnemer die de opdracht voor opdrachtgever uitvoert en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de organisatie die een opdracht verstrekt of wenst te verstrekken tot het verrichten van werkzaamheden en tevens de wederpartij.
 • Opdracht: de werkzaamheden die De Vet management voor opdrachtgever gaat verrichten en waarvoor een overeenkomst is gesloten.
 • Fixed-price opdracht: een opdracht waarbij partijen een vast bedrag overeenkomen waarvoor de werkzaamheden voor een bepaald project zullen worden verricht.
 • Regieopdracht: een opdracht waarbij De Vet management werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoert op basis van een overeengekomen uurtarief.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden worden De Vet management en opdrachtgever samen ‘partijen’ ook wel aangeduid met ‘partijen’.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, werkzaamheden en facturen van De Vet management. Wanneer opdrachtgever akkoord gaat met een offerte van De Vet management, gaat De Vet management ervanuit dat opdrachtgever bekend is met deze algemene voorwaarden en akkoord is met de inhoud daarvan.
 2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
 4. De Vet management mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de ongeldige bepaling. Deze afspraak heeft zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling.
 6. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven ten behoeve van derden die voor De Vet management werkzaam zijn.

Artikel 3 - Offertes

 1. Offertes van De Vet management zijn geldig tot en met dertig (30) kalenderdagen na offertedatum tenzij uit de offerte anders blijkt.
 2. De offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. De Vet management gaat ervanuit dat de door opdrachtgever verstrekte informatie, juist, volledig en actueel is. Blijkt achteraf dat er extra kosten gemaakt moeten worden door onjuiste informatie, dan komen die kosten voor rekening van opdrachtgever.
 3. In de offerte wordt aangegeven welke prijsvormingsmethode wordt gehanteerd: regieopdracht of fixed-price opdracht.
 4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte of de opdrachtbevestiging zijn omschreven.
 5. Een samengestelde offerte geldt als één geheel en kan niet deels worden aanvaardt. Dit betekent dat wanneer opdrachtgever slechts een deel van de offerte aanvaardt, De Vet management niet verplicht is dat gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs. De Vet management heeft in dat geval het recht een nieuwe offerte te maken.
 6. De Vet management is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte en programmeer- en/of typefouten op de website.
 7. Genoemde tarieven zijn exclusief btw en reis- en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen. In het geval dagelijks reizen tussen woon- en werkadres, naar het oordeel van De Vet management niet haalbaar is, zal De Vet management in overleg met opdrachtgever verblijfskosten in rekening brengen.
 8. Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
  1. Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte van De Vet management;
  2. De Vet management de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever bevestigt. De Vet management gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden bevat, tenzij opdrachtgever binnen vijf (5) kalenderdagen laat weten dat dit niet zo is;
  3. De Vet management op verzoek van opdrachtgever een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
 2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door De Vet management zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten kunnen namens De Vet management alleen gesloten worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken die gemaakt worden door onbevoegde medewerkers van De Vet management, binden De Vet management niet. De Vet management zal op eerste verzoek van opdrachtgever aangeven wie binnen De Vet management bevoegd is tot het aangaan van overeenkomsten.
 4. Partijen spreken af dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.
 5. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 5 - Uitvoering van de opdracht

 1. De Vet management zal zich als een professioneel opdrachtnemer gedragen en zal hierbij te werk gaan volgens de in de markt gebruikelijke normen, standaards en procedures. De diensten van De Vet management worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Dit betekent dat De Vet management niet kan garanderen dat het door opdrachtgever beoogde resultaat, wordt bereikt.
 2. De Vet management deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en zal de opdracht naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van opdrachtgever uitvoeren. Wel zal De Vet management zich houden aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever.
 3. Partijen beogen uitdrukkelijk om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan zoals bedoeld in artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Partijen wensen ook geen fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Partijen werken uitsluitend samen op basis van een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Opdrachtgever levert alle gegevens, instructies en toegang die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Ook zorgt opdrachtgever ervoor dat De Vet management over de juiste bevoegdheden beschikt. Als de benodigde informatie niet op tijd door De Vet management is ontvangen, heeft De Vet management het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
 6. Wanneer De Vet management hierom verzoekt, verschaft opdrachtgever op haar locatie een eigen werkruimte met internetaansluiting aan De Vet management.
 7. De Vet management kan de opdracht (deels) door derden uit laten voeren als dit volgens De Vet management noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing.
 8. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat De Vet management ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. Dit kunnen ook met opdrachtgever concurrerende opdrachtgevers zijn.
 9. Wanneer De Vet management op enig moment voorziet dat zij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan stelt De Vet management opdrachtgever hier, zonder onnodige vertraging, van op de hoogte.
 10. Andersom zal opdrachtgever op haar beurt, De Vet management, zonder onnodige vertraging, op de hoogte houden van veranderende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de opdracht.
 11. Wanneer de start van de opdracht wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening en risico van opdrachtgever komen, zal opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten zoals wachtdagen/wachturen aan De Vet management vergoeden. Ook in het geval er gewerkt wordt op basis van een regieopdracht.

Artikel 6 - Levertijd, wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Wanneer partijen levertermijnen of uitvoeringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen slechts indicatief. De termijnen kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijnen.
 2. In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de opdracht nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertermijn/uitvoeringstermijn en/of de prijs zal De Vet management opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Er is onder meer sprake van meerwerk als:
  1. Opdrachtgever wijziging en/of aanvulling van de opdracht wenst die een verzwaring of uitbreiding van de werkzaamheden tot gevolg heeft of de opdracht duurder maken;
  2. De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid;
  3. De Vet management wijziging en/of aanvulling van de opdracht noodzakelijk vindt omdat dit naar het redelijk oordeel van De Vet management noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de opdracht of (overheids)voorschriften hiertoe aanleiding geven.
 4. De Vet management zal opdrachtgever op de hoogte stellen van het meerwerk en de gevolgen hiervan voor de prijs en de looptijd van de opdracht.
 5. Opdrachtgever stemt in met het meerwerk als het meerwerk schriftelijk aan De Vet management wordt bevestigd, als opdrachtgever de werkzaamheden door De Vet management laat uitvoeren of als opdrachtgever niet binnen vijf (5) kalenderdagen na mededeling van het meerwerk bezwaar maakt tegen het meerwerk.
 6. De Vet management zal geen meerkosten in rekening brengen aan opdrachtgever als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan De Vet management kunnen worden toegerekend.
 7. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de tussen partijen gesloten overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde partij.

Artikel 7 - Personeel

 1. Opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de opdracht tot en met één (1) kalenderjaar na afloop van de opdracht, geen personeel van De Vet management in dienst nemen (ook niet als zzp’er of in een andere hoedanigheid) en ook niet onderhandelen met personeel van De Vet management zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vet management.
 2. Wanneer opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever aan De Vet management een direct opeisbare schadevergoeding van tienduizend (10.000) euro per overtreding verschuldigd vermeerderd met vijfhonderd (500) euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze schadevergoeding is verschuldigd onverminderd het recht van De Vet management om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 - Wervingsverbod

 1. Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en tot één (1) jaar na beëindiging van de opdracht geen personen die vanuit De Vet management betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen of als zelfstandig ondernemer inhuren of op een andere manier te werk stellen.

Artikel 9 - Looptijd opdracht en (tussentijdse) beëindiging

 1. De opdracht loopt totdat deze is opgeleverd of voor bepaalde tijd als dat is overeengekomen. Een opdracht voor bepaalde tijd loopt automatisch af aan het einde van die bepaalde tijd, tenzij partijen besluiten de opdracht te verlengen.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
 3. Partijen hebben het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van veertien (14) kalenderdagen. De opdracht kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is geen van de partijen gehouden tot vergoeding van schade of andere kosten die daardoor ontstaan. De betalingsverplichting van opdrachtgever voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, blijft bestaan.
 4. In het geval opdrachtgever een fixed-price opdracht tussentijds beëindigd, is opdrachtgever verplicht de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan De Vet management te vergoeden. Hieronder vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever en kosten voor ingeschakelde derden. Daarnaast heeft De Vet management recht op een annuleringsvergoeding van dertig (30) procent van het resterende deel van het factuurbedrag dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 5. De Vet management is bevoegd de uitvoering van de opdracht uit te stellen of de opdracht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen als:
  1. Opdrachtgever in strijd handelt met de wet of deze algemene voorwaarden;
  2. Opdrachtgever, ook na herhaaldelijk hiertoe verzocht te zijn, geen of onvoldoende medewerking verleent om de opdracht goed uit te kunnen voeren;
  3. Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan haar betalingsverplichting;
  4. Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

Wanneer De Vet management op grond van lid 5 van dit artikel besluit tot uitstellen of beëindigen van de opdracht, is De Vet management op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. De betalingsverplichting voor opdrachtgever, voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten door De Vet management blijft tegelijkertijd bestaan.

Artikel 10 - Tarieven, facturatie en betaling

 1. De Vet management kan haar tarieven periodiek verhogen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 2. De Vet management factureert in termijnen en kan ook gedeeltelijke vooruitbetaling van de opdracht verlangen.
 3. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling vindt plaats door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van De Vet management onder vermelding van het factuurnummer.
 4. De administratie van De Vet management strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever, met betrekking tot de vergoeding die opdrachtgever aan De Vet management verschuldigd is.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd het verschuldigde factuurbedrag te verrekenen.
 6. Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag De Vet management een maandelijkse rente van vijf (5) procent en incassokosten van minimaal tien (10) procent met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro in rekening brengen bij opdrachtgever. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Ook heeft De Vet management het recht de uitvoering van (volgende fase van) de opdracht uit te stellen totdat de betaling door De Vet management is ontvangen.
 7. Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van het factuurbedrag, schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. De Vet management, medewerkers en de door De Vet management ingeschakelde derden, zijn alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. Onder directe schade valt in ieder geval niet: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten, reputatie/imagoschade en kosten die hoe dan ook met de uitvoering van een project gemoeid zouden zijn als de opdracht wel goed zou zijn uitgevoerd.
 2. Iedere aansprakelijkheid zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag exclusief btw voor de overeengekomen werkzaamheden. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van De Vet management beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw van maximaal zes (6) maanden met een maximum van twintigduizend (20.000) euro. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat een door De Vet management afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. De Vet management zal op verzoek van opdrachtgever inzage geven in de polis van de door De Vet management afgesloten verzekering.
 4. De Vet management is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat De Vet management is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of aanwijzingen, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid bij De Vet management kenbaar hoorde te zijn.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden na beëindiging van de werkzaamheden door De Vet management.
 6. Opdrachtgever vrijwaart De Vet management voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van De Vet management.

Artikel 12 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Prijsinformatie valt uitdrukkelijk onder vertrouwelijke informatie en zal door opdrachtgever dan ook niet met derden worden gedeeld.
 2. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels of verzekeringsvoorwaarden aan partijen een informatieplicht opleggen.

Artikel 13 - Privacy

 1. De Vet management zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en zal zich hierbij houden aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Partijen worden bij de uitvoering van de opdracht beide gezien als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG. Er wordt om die reden geen verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van De Vet management van toepassing. Deze is te raadplegen via www.devet-management.nl.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vet management geproduceerde werken waaronder begrepen werkwijzen, adviezen, rapporten, berekeningen, templates en modellen te vermenigvuldigen, exploiteren of op een andere manier aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. De Vet management verleent aan opdrachtgever het recht om de werken uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, mits opdrachtgever aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Andersom verstrekt opdrachtgever aan De Vet management een gebruiksrecht om werken van opdrachtgever, te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Werkmethodieken, in welke vorm dan ook, blijven te allen tijde eigendom van De Vet management.
 4. Wanneer opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, heeft De Vet management het recht haar schade te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 15 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, door onvoorziene omstandigheden of door omstandigheden die voor risico van opdrachtgever komen, kan van De Vet management niet verwacht worden dat de opdracht binnen de afgesproken termijn wordt afgerond/opgeleverd. De Vet management heeft in die gevallen recht op verlenging van de termijn, ook als De Vet management hier niet uitdrukkelijk om vraagt.
 2. Van onvoorziene omstandigheden of overmacht is naast het genoemde in de wet en in de jurisprudentie o.a. sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van De Vet management, werkstaking, oorlog, technische storingen, brand, gebrek aan arbeidskrachten en overheidshandelen waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.
 3. Wanneer een in lid 2 van dit artikel bedoelde situatie langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, schriftelijk te ontbinden, zonder dat partijen recht hebben op enige schadevergoeding.
 4. In het geval De Vet management haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze nog kan nakomen, is opdrachtgever verplicht deze verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan De Vet management te voldoen.

Artikel 16 - Klachten

 1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de diensten van De Vet management of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever verplicht dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij De Vet management.
 2. De Vet management zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door De Vet management gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Versie: maart 2022